שאלה:
תשובה:
מותר. כי אינו מתכוין לכך, ואין זה פסיק רישא שיחתכו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סשל"ו ס"ח
שבת מלאכת קוצר
222