שאלה:
תשובה:
כתבו כמה פוסקים שאם היה זה בשוגג או באונס כגון שנפלה הכיפה מהראש באמצע התפלה בלי שימת לב לכך אין צריך לחזור התפילה, (משא"כ אם היה במזיד ח"ו). ובכל מקרה אם היה כן זמן ממושך, ונפשך עגומה עליך תוכל לחזור ולהתפלל שוב בתורת נדבה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שו"ת ישועת משה ח"ג סי' טו. הליכות שלמה פ"ב אות טז.
תפילה כיפה
173