שאלה:
תשובה:
למנהגנו אינן מברכות כלל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה אג"ק כ"ק אד"ש ח"כ ע' סג. וראה קובץ רז"ש ע' 28.
תפילה וברכות נשים ברכות השחר
206