שאלה:
תשובה:
אכן יש ליטול ידיים.
נכתב ע"י הרב פנחס קדיש
מקור: ראה שו"ע אדה"ז או"ח סי' קסד ס"ב
נטילת ידיים
195