שאלה:
תשובה:
אסור להפעיל מכשיר זה בשבת משום שיש בזה 'עובדין דחול', וזילות לכבוד ושמירת השבת. ובנוסף זהו מכשיר שפעמים רבות משמיע קול בפעולה או גם ציפצוף כשנתקע.
נכתב ע"י הרב ישראל יצחק הלפרין
מקור: ראה שבת יח, א, טוש"ע ונ"כ או"ח סרנ"ב, ס"ה, שו"ע אדה"ז שם סט"ו וקו"א שם סקי"ג, שש"כ מב, מג
שבת חשמל בשבת
852