שאלה:
תשובה:
אם צריך אותו לשמור על הפצע, אינו חציצה, ואין צריך להסיר אותו לפני הנטילה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שו"ע אדה"ז או"ח סי' קסב סט"ו
נטילת ידיים חציצה
200