שאלה:
תשובה:
בגד שהתלכלך מבוץ, כאשר התייבש הבוץ, אין להסירו משום איסור טוחן, שבפעולה זו מפורר הוא את גוש העפר שדבק בבגד. אבל אם הלכלוך הוא משיירי מזון שהוא מגדולי קרקע ונטחן כבר כגון דייסה וכדומה, אין בזה משום איסור טוחן ומותר להסירו, אך אם הוא מגדולי קרקע ולא נטחן, כגון שהלכלוך הוא מפירות שלימים אסור לגרדם משום טוחן. וגבינה שנתקשתה או דברי מאכל שונים שאינם גידולי קרקע - מותר לגרדם ללא חשש.
נכתב ע"י הרב שלמה יצחק פראנק
מקור: ראה שו"ע אדה"ז או"ח סש"ב סי"ז, וראה פסק"ת שם אות כב.
מלאכת טוחן טיפול בבגדים בשבת
1164