שאלה:
תשובה:
נפסק להלכה שכל האומר דבר לחברו אסור לאומרם עד שיאמר לו לך אמור, ובדברים שאמרם אדם בסתר על אדם והלך חברו וגילה לו את הדברים שנאמרו עליו, הרי הוא עובר אף על איסור הולך-רכיל. וכשם שאסור לומר דברי רכילות, יש איסור על השומע לקבל דברים אלו, ואמרו חכמים שקבלת הדברים חמורה יותר מאמירתם, ועל כן אין לקבלם.
נכתב ע"י הרב אברהם הרוניין
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ו ס"י וסי"ד, שו"ת שארית יהודה אבהע"ז סכ"ב ד"ה וגם האומדנא.
רכילות קבלת לשון הרע
631