שאלה:
תשובה:
נאמר: "אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים . . וניתצתם את מזבחותם ושברתם את מצבותם . . לא תעשון כן לה' אלוקיכם". ולמדו חכמים שכל המנתץ דבר מן ההיכל או המזבח עובר בלא-תעשה, ויש שלמדו מכך שאיסור זה כולל אף את בתי-הכנסיות. ונפסק להלכה שההיתר היחיד לסתור בית-הכנסת הוא על מנת לבנותו מחדש וגם הוא מותנה בכך שאין חשש שמא יתרשלו מבניינו וכן שלא יתבטלו התפלות בציבור. ונחלקו הפוסקים האם מותר לקלף צבע או מן הטיח של קירות בית-הכנסת ורהיטיו מתוכו ומחוצה לו, וכן לגבי נקיבת חורים וקביעת מסמרים בבית-הכנסת לצורך התקנת ריהוט, והרבה נטו להקל בכך.
נכתב ע"י הרב מנחם כהן
מקור: דברים יב, ב-ד, ספרי דברים פס"א, טוש"ע ונ"כ או"ח סקנ"ב, ט"ז סקנ"א סק"ג ובפמ"ג (מ"ז) שם, א"ר סקנ"ב סק"ז, שאילת יעבץ ח"ב נ"ד, שו"ת צ"צ חאו"ח ס"כ, פסק"ת סקנ"ב אות יג, בירורי מנהגים – סדר היום (להרש"י שיחי' פרידמאן) ע' 180.
בית כנסת כבוד בית הכנסת איסור סתירת בית הכנסת
478