שאלה:
תשובה:
בחדר לבד, מותר, (ספירת העומר קל יותר מימי בין המצרים).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שו"ת אג"מ או"ח ח"ד סכ"א, וכן הוא בשו"ת צי"א חט"ז סי"ט.
ימי הספירה נגינה
640