שאלה:
תשובה:
עד זמן מנחה קטנה - שעתיים וחצי זמניות לפני השקיעה, מותר לאכול. מזמן מנחה קטנה, מותר לאכול סעודה רגילה אם יש לו מי שיזכיר לו להתפלל או שמתפלל במנין קבוע, אכילת עראי של פירות או מיני מאפה פחות מכביצה, מותרת בכל מקרה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' רל"ב ס"ב, באה"ט שם ס"ק ג', משנ"ב שם ס"ק כ"ו וכ"ז, שו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' ד'.
תפילה וברכות אכילה קודם התפילה
294