שאלה:
תשובה:
הדבר אסור בשבת. אולם בשעת צורך גדול כגון אלו שמנהג אבותיהם להכין מאכל של מרקחת ביצה ובצל ("אייער מיט ציבעלע") לכבוד שבת ולא הכינו אותו מקודם, יכינו אותו בשינוי ע"י שישנו מדרך ההכנה שרגילים וישים קודם את המיונז ואז את הטונה, וכן יש לשנות בערבוב שלא יערבב כרגיל, אלא יוליכנו שתי וערב בתוך הכלי (או שיערבו בידו).
נכתב ע"י הרב שמעון מאיר פרבר
מקור: אין להכין סלטים בסגנון זה כלל בשבת משום שהוא בלילה עבה ואף לא יעזור להכין זאת בשינוי. אמנם כיוון שאדה"ז האריך והביא השיטות שסוברות שאינו דאורייתא (כי אינו בר גיבול), בשעת צורך גדול ניתן לסמוך על שיטות אלו ויעשהו בשינוי. ועיין שו"ע אדה"ז סי' שכ"א סט"ז ושם חסר הפסיקה, אך ראה בסימן שכ"ד ס"ג ששם גילה אדה"ז שפסק כפי השיטה הנ"ל בתשובה ובלשונו: "וכבר נתבאר שם שיש להחמיר כסברא זו וכן נוהגין". וראה שיטת השש"כ פ"ח ס"ט - כ' ובשעת הצורך יוכל לסמוך ע"כ.
תיקון מאכלים בשבת מלאכת לש מגבל
1483