שאלה:
תשובה:
אין בכך בעיה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה לקו"ש חי"ח עמ' 363 ואילך. ועיין קובץ בית אהרן וישראל שנה כג גליון ד (קלו) ע' תקצג ואילך
329