שאלה:
תשובה:
נכון שלא לעשות כך
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה מנח"י ח"ג סס"ג, וראה בקודש פנימה ע' 45, פסק"ת סקע"א אות ט.
בית המרחץ רוח רעה האכלת קטן
721