שאלה:
תשובה:
ראשית כל חייבים להיות נוכחים במקום עשרה גדולים, אך אין די בנוכחותם בלבד אלא צריך שמתוכם לפחות חמשה מהם יהיו יכולים לענות (ואינם בתפלת שמונה עשרה וכדומה), יש להדגיש שדין זה נאמר לגבי קדיש, אך בחזרת הש"ץ צריך שיהיו תשעה שיכולים לענות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סנ"ה ס"ז.
מנין קדיש
1253