שאלה:
תשובה:
כל איש או אשה מישראל מעל גיל מצוות נאמנים על בדיקת המאכלים מחרקים, ובתנאי שיודעים לבדוק כראוי בכל מאכל ומאכל לפי סוגו ואופן בדיקתו. ובמאכל שאינו מוחזק בתולעים, מעיקר הדין ניתן לסמוך אף על הקטן, אך לכתחילה יש לבדוק אף אותם על ידי גדול. אדם שנחלשה ראייתו ונזקק להרכיב משקפיים או להשתמש בזכוכית מגדלת בכדי לראות דברים קטנים, רשאי לבדוק באמצעותם וניתן להסתמך על בדיקתו.
נכתב ע"י הרב מנחם כהן
מקור: ראה טוש"ע ונ"כ יו"ד ספ"ד סי"א, וראה שו"ע אדה"ז או"ח סתל"ב ס"י וסתל"ז ס"ו (שבדיקת הקטן אינה נאמנת בדאורייתא), שו"ת חת"ס או"ח סקל"ב, ספר הכשרות פי"ג סכ"ו-ח ובהערות שם.
כשרות תולעים נאמנות הקטן בדיקת המזון
500