שאלה:
תשובה:
אסור לדייר שעוזב דירה להוריד את המזוזות מהדירה. אלא שכתבו הפוסקים כמה אפשרויות למצב זה: יכול לדרוש מהדייר הנכנס (לא מהמשכיר) שישלם בעבור המזוזות. כמו כן, הדייר הנכנס רשאי להוריד את המזוזות כשרוצה לקבוע מזוזות אחרות ואז הוא מחוייב להחזיר את המזוזות לבעליהן. לחילופין ניתן ליטול את המזוזות המהודרות מיד לבית החדש ובמקומן לקבוע מזוזות אחרות ברמת הידור נמוכה יותר. אך במקרה שבעל הבית אינו מעוניין במזוזות, ויש חשש שהם יבואו לידי בזיון ודאי מותר להסירן כדי למונען מכך.
נכתב ע"י הרב אייל פלד
מקור: הנה נאמר בגמרא: "המשכיר בית לחבירו על השוכר לעשות לו מזוזה וכשהוא יוצא לא ייטלנה", (בבא מציעא קב, א) וביארו הראשונים שהוא משום בזיון למזוזה בנטילתה, או משום מזיקין שיבואו לבית ראה תוד"ה 'לא יטלנה' - קא, ב שם). אלא שבעל המזוזות רשאי לדרוש מבעל הבית שישלם את תמורתן או ישיב אותן כשיקבע מזוזות אחרות. וכשבעל הבית אינו מסכים לשלם יש שהתירו להסירן כשיש בזה הפסד מרובה, אך יש שאסרו זאת, כיון שבהסרת המזוזות יש סכנה. (וראה טוש"ע ונ"כ יו"ד סרצ"א ס"ב. ערוה"ש סרצ"א ס"ג. שו"ת חלקת יעקב יו"ד סי' קס. אג"מ ח"ד סמ"ד. שו"ת דברי יציב בהשמטות סק"ג ס"ז. חובת הדר פ"א סי"ב והע' נב שם.
מזוזה קביעת מזוזה הסרת מזוזות מעבר דירה
422