שאלה:
תשובה:
ההוראה היא לא לפרסם. והרבי מדגיש שהאיסור הוא רק בדרך פרסום. אם יש סיבה - אין בעיה לומר. כמובן שעדיין אין טעם לעשות מזה נושא-שיחה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ, ח"ט ע' רפד.
הריון ולידה פרסום
731