שאלה:
תשובה:
מתפללים את תפילות השבת כרגיל. וכן קבלת שבת (מתחילים מ"לכו נרננה" ואילך, "ברינה ובצהלה"). אין אומרים "אב הרחמים" ו"צדקתך". בקביעות זו המנהג להמשיך את ה"משתה ושמחה" גם בשבת. עפ"י הנהגת הרבי מה"מ, מתוועדים בשבת זו, ויש לעשות היכר להתוועדות / סעודה מיוחדת לכבוד פורים וירושלים עיה"ק
נכתב ע"י הלכה למעשה פורים והרב שלמה הלפרן
מקור: רמ"א או"ח סתרצ"ה ס"ב. שו"ע אדה"ז סרמ"ט ס"ז. שיחות קודש תשל"ז ח"א ע' 508 וע' 519. וראה ספר 'הלכה למעשה' (מכון הלכה חב"ד) מועדים – חנוכה ופורים פל"א. שיחות קודש תענית אסתר וש"פ צו שושן פורים תשמ"א.
פורים המשולש ערי הפרזות
107