שאלה:
תשובה:
בפורים שחל ביום שישי (בערי הפרזות), ניתן להמשיך את סעודת פורים עד השקיעה, ואח"כ אין להמשיך לאכול כיון שחלה חובת קידוש. במצב זה ישנה אפשרות לפרוס מפה על הפת, ולערוך קידוש באמצע הסעודה. יש להכיר את פרטי הדינים השייכים לכך - דהיינו שאם כבר ברכו "הגפן" בסעודה זו, עושים קידוש על הכוס, אך אין מברכים "בורא פרי הגפן"אלא שותים כך. בברכת המזון - אם אכלו כזית לפני שקיעה וכזית אחרי צה"כ, אומרים בברכת המזון הן "ועל הניסים" והן "רצה". אצל רבותינו נשיאנו ככלל, לא נהגו כך, אולם אצל הרבי מה"מ נהגו כך עד שנת תדש"מ, ומאז הוא הורה להפסיק לנהוג כן, ואף ציין בשנים שאח"כ שאין נוהגים כן בליובאוויטש. לכן למעשה, עדיף לברך ברכת-המזון, ואז להתפלל קבלת שבת וערבית של ליל שבת, ולאחר מכן למקדש ולערוך סעודת ליל-שבת (ניתן ואף רצוי להמשיך בה כסעודה השייכת לפורים, כפי שנוהג הרבי, שהתוועדות פורים היא במוצאי.)
נכתב ע"י הלכה למעשה פורים, הרב שלמה הלפרן
מקור: ראה שו"ע אדה"ז סרע"א ס"ט-יב. התוועדויות תשד"מ ח"א ע' 323, תשמ"ח ח"א ע' 319.
פורס מפה ומקדש פורים המשולש
206