שאלה:
תשובה:
לכתחילה יש להתחיל את הסעודה בבוקר, מפני כבוד השבת. ויש להיזהר שלא לשכוח להתפלל תפלת מנחה. אם לא הספיק בבוקר יאכל סעודת פורים בשעות הצהרים המוקדמות, וישתדל להתחיל לפני תחילת שעה עשירית (כלומר, שלוש שעות זמניות לפני השקיעה), כדי שיוכל לאכול סעודת שבת לתיאבון. אם גם את זה לא הספיק, יאכל לאחר מכן. אך ראוי שיסיים את סעודתו לפני השקיעה, כדי שיוכל לנהוג על פי הסדר הרגיל: ברכת המזון, תפילת ערבית, קידוש וסעודת שבת. האוכל סעודת פורים לאחר חצות, ראוי שיתפלל מנחה לפני כן.
נכתב ע"י הרב מדריך פורים
מקור: שו"ע או"ח סרל"ב ס"ב.רמ"א או"ח סתרצ"ה ס"ב.שו"ע אדה"ז או"ח סרמ"ט ס"ז. וראה שיחת ש"פ תצוה, שושן פורים תשל"ז (שיחות קודש תשל"ז ח"א ע' 519).
פורים פורים המשולש ערב שבת סעודת פורים
118