שאלה:
תשובה:
כמנהגנו בכל יום, גם בשבת זו אוכלים לפני התפילה כמה שצריך בכדי שיהיה כח להתפלל (למרות שעדיין לא שמע קריאת פרשת זכור).
נכתב ע"י מכון הלכה חב"ד
מקור: ראה שלחן מנחם ח"א ע' קלח ואילך, וע' קעז ואילך. וראה 'הלכה למעשה – מועדים' (בהוצאת מכון הלכה חב"ד) חנוכה ופורים פי"ז סעי' כ.
ארבע פרשיות פרשת זכור אכילה קודם התפילה
959