שאלה:
תשובה:
כיוון שהעיקר היא השמחה כל אדם ישמח את עצמו במה שמשמחו, כולל שמחה בעניני הרשות. והורה הרבי שלכל לראש צריכה להיות השמחה על-ידי הוספה ב"פיקודי ה' ישרים משמחי לב", לימוד-התורה, נגלה דתורה ובפרט פנימיות-התורה וקיום המצוות בהידור. ועל-ידי "מרבים-בשמחה" בתורה ומצוות, יתווסף גם ב"מרבים-בשמחה" בפשטות, גם בעניינים הגשמיים. ויש לשמח הן את עצמו והן את סביבתו, החל מבני-ביתו.
נכתב ע"י הרב מדריך פורים
מקור: לקו"ש ח"ד ע' 1274. סה"ש תשנ"ב ח"ב ע' 375 ואילך. שם ע' 378.
חודש אדר שמחה
769