שאלה:
תשובה:
ביום שישי רגיל מותר להסתפר כל היום (מלבד בראש חודש שאין מסתפרים בו כלל, ובערב פסח שאין מסתפרים בו אחר חצות היום)
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סרנ"א ס"ד, סר"ס ס"א וסתס"ח ס"ד).
ערב שבת תספורת ערב פסח ראש חודש
772