שאלה:
תשובה:
מצווה להוסיף מחול על הקודש, הזמן המוקדם ביותר שניתן לקבל שבת הוא מפלג המנחה - כלומר שעה ורבע זמניות לפני השקיעה, אך לפחות מעט לפני השקיעה יש לעצור ממלאכות ולקבל על עצמו את השבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רס"א ס"ד - ה', סידור אדה"ז סדר הכנסת שבת, וראה שו"ת ארץ צבי ח"א ס"ס
שבת קבלת שבת
603