שאלה:
תשובה:
עליך לומר ביחד עם הצבור, וגם אח"כ בסיום סדר התפילה שלך. ואומרים את כל הנוסח.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: מכתב הרבי - נדפס ב"שולחן מנחם" חלק א עמוד ערב, ושם ציינו - לפע"ח שער קריאת ס"ת פ"ו סוד עלינו לשבח שער הכוונות במקומו, וראה אליה רבה סי' רלז ס"ק ד, מחצית השקל על המג"א סי' סה ס"ק ג, משנ"ב שם ס"ק ט, קצות השלחן סי' יג ס"ו, ובשו"ע אדה"יז סי' סט ס"ב: "שישחה עם הצבור במודים שאם הם יכרעו והוא לא יכרע עמהם יהא נראה ככופר במי שחביריו כורעים ומשתחוים וכן בכל מקום שהצבור כורעים ומשתחוים כגון בעלינו"
תפילה תפילה במנין
523