שאלה:
תשובה:
נחלקו בזה הפוסקים ולמעשה מכריע אדמו"ר הזקן שעליו לחזור ולהתפלל, אך לחוש לדעתם של החולקים יחדש דבר בתפלתו.
נכתב ע"י הרב רב משיב מרבני מכון הלכה חב"ד
מקור: ראה שו"ע אדה"ז או"ח סק"ח ס"א, קצוה"ש סכ"ח בבדה"ש סק"א.
תפלת תשלומין
146