שאלה:
תשובה:
גם בובה שפרצופה שלם מותר להשאיר בבית ואין צורך להוציאה, והמגרד חלק מאבריה (כגון כשמוריד חלק מהאף של הבובה) תבא עליו ברכה.
נכתב ע"י הרב מיכאל שלמה אבישיד
מקור: הנה מצינו שאף פני אדם וצורת גופו שאסור לכאורה מדינא דשו"ע להשהותם בבית עיין יו"ד סקנ"א ס"ד (ומצינו שהרא"ש, וב"י ורמ"א שם מקילין בראש בלא גוף (דבעי צורה שלימה) וכן סוברים הרבה פוסקים דלא כתוספות (יומא נד, ב ד"ה 'כרובים') שהחמירו גם בפרצוף אדם בולטת ועיין דרכי תשובה שם). והתוספות בע"ז (מג, ב ד"ה שאני ר"ג) סובר שהטעם לאיסור זה הוא משום חשד שמא יעבוד בו ע"ז לדוגמא כשעושה פסל אדם לנוי וק"ו למזכרת אדם חשוב בהיסטוריה, וכן דעת נו"כ השולחן-ערוך נוספים. ולכן כתב המהרי"ט (ביורה-דעה סל"ה) שדמויות אדם העשוי למשחקים שאין כלל חשד של ע"ז מותר לקנותם ולהשהותם וכן כתבו עוד הרבה פוסקים. אמנם כמה פוסקים בקשו לעשות מום הניכר ולהחסיר קצת מהפרצוף כגון האף כמבואר במהרי״ט ובדרכי תשובה סק"נ שם.
משחקי ילדים
245