שאלה:
תשובה:
אם הוא משמיע צלצול בעלמא (לא מנגינה), מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סרנ"ב, ס"ז שו"ת אגרות משה חאו"ח ח"ד ס"ע, פס”ת בסימן רנ”ב אות ז
משמיע קול בשבת שעון מעורר
234