שאלה:
תשובה:
כאשר החלות נותרו מן הסעודה ולא ייאכלו יותר ניתן לתתם לבעלי חיים לכתחילה ללא כל חשש, אולם טוב להיזהר שלא להאכיל לנכרי או לבהמה ועוף את פרוסת "המוציא" שעליה בצע לאחר הברכה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סי' קסז סכ"ב
בל תשחית ברכת המוציא
116