שאלה:
תשובה:
מותר
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שו"ע אדה"ז או"ח סו"ס מ. וראה פסק"ת שם אות ח.
שתיה אכילת ארעי
185