שאלה:
תשובה:
הרבי כותב במכתביו ''ב"ה', וכן במקומות רבים הורה להוסיף לפרסומים שונים את ראשי התבות "ב"ה" ולא מצינו שיתייחס לצירוף "בס"ד". יחד עם זאת, הוא הזכיר "ב"ה וכיו"ב", וגם במאמרי החסידות הפתיח הוא "בס"ד", כך שאין לשלול זאת. אין חשש בכתיבת "ב"ה" ואין צורך בשמירה מיוחדת על קדושת הגליון בשל כך, מאחר ומדובר בראשי תבות של המילה "השם" שהיא עצמה אינה קדושה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה בליקו"ש חלק ו' עמוד 190 (שיחה לפורים) עוד מקורות מתורת הרבי, ובכלל לשקו"ט בנידון ראה ב"שלחן מנחם" חלק ה' סימן קלז, ובהערות שם
שונות כתבי קודש גניזה שם השם
623