שאלה:
תשובה:
אם נזהר מדיני ייחוד וכו', אפשר
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה קידושין פב, א, טוש"ע ונ"כ אבן העזר סכ"ב ס"כ, שו"ת תשורת ש"י מהדו"ק סק"ע, הוספה לשיחות קודש תשכ"ח ח"א ע' 506.
צניעות
319