שאלה:
תשובה:
לכתחילה ידליק כל בחור בפתח חדרו שבפנימיה, בו הוא ישן, וזהו המקום שמיוחד לו מבחינת שמירת החפצים, הפרטיות וכו'. ואז גם ניכרת ההדלקה של כל אחד בפני עצמו, משא"כ בחדרים הכלליים כגון חדר האוכל. בדיעבד, או כאשר לא ניתן להדליק שם, כגון שיש חשש סכנה - ניתן להדליק בחדר האוכל - המקום קבוע לסעודה (ויש מרבני אנ"ש שהורו שלבחורים עדיף בחדר האוכל, ואילו לתלמידות ושאר השוהים בפנימיות - בחדר) בבית המדרש - רק אם נוהגים לאכול שם בקביעות, וכשאין ברירה אחרת.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: הלכה למעשה חנוכה פרק ד' סעיף מג, ובהערות שם, עפ"י אגרות משה ח"ו או"ח ס"ע, ג, יו"ד סי"ד, ה. מנחת יצחק ח"ז סי' מח, ועפ"י דברי הרמ"א (סתרע"א ס"ב) שצ"ל היכר. וראה השקו"ט שם בהערות
חנוכה מקום ההדלקה
377