שאלה:
תשובה:
אדמו"ר הזקן כותב בשו"ע: "יש נוהגים להרבות נרות במוצאי שבת יותר משאר לילות החול", וכן הוא בעוד מקורות. אמנם לא נזכר שם המספר, אך בפועל נהגו במקומות רבים להדליק שתי נרות, ויש המביאים זאת בשם הבעש"ט ותלמידיו. הרבי כותב "וכידוע הסיפור איך שהבעל-שם-טוב ותלמידיו הרבו בנרות במוצאי שבת קודש".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדמוה"ז סימן ש, סעיף ב. אג"ק כרך יט עמוד מא. שקו"ט ומקורות נוספים בגליונות 'התקשרות' 331 ו680
מוצאי שבת
434