שאלה:
תשובה:
כיוון שכבר יש עליו חובת קידוש, לא אוכלים לפני הקידוש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדמוה"ז סימן רע"א סעיף ט וסעיף י"ד ובקו"א ס"ק ה
שבת ערב שבת קידוש וסעודה
1015