שאלה:
תשובה:
לכתחילה אין לכוון לפטור בברכת בורא פרי האדמה על ירק, גם פרי שברכתו "העץ". ואם כוונו כן, אמנם הדבר שנוי במחלוקת הפוסקים, אך מדברי אדמוה"ז עולה שיש לברך בכל אופן, וכך כותב אדמו"ר ה'צמח צדק'. אמנם יש חולקים (כולל 'קצות השלחן'), אך למעשה נראה כפי שכתבנו - שיברך. אם ישנה אפשרות, עדיף להמנע מאכילת התפוח בהזדמנות זו, אלא לאכלו במקום אחר, או לחילופין יביא פרי אחר שלא כיוון לפטור אותו, וכשיברך עליו, יכוון גם על התפוח.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה סדר ברכות הנהנין פרק א סעיף ו, ומסיים "למעשה, צריך להזהר שלא להתכוון לעולם לפטור פרי העץ בברכת בורא פרי האדמה, כדי לברך לדברי הכל", אך לא כתב שם דאם כיוון לא יברך. וכן כתב הצ"צ בחידושים על הש"ס (דף י) להצדיק את הפוסקים דצריך לחזור ולברך. אמנם בקצוה"ש סימן מט ס"ד כתב שלא יברך. ההצעות למעשה - בכדי להמנע מלעשות בפועל היפך דבריו.
ברכות ברכה ראשונה
1099