שאלה:
תשובה:
מאחר ולמנהגנו, כמנהג רוב נוסחי התפילה - אומרים בקיץ "מוריד הטל", ואם כן מן הסתם כך אמר גם כעת, ולכן אינו חוזר, מאחר וזהו שבח לקב"ה. אם ברור שלא אמר "מוריד הטל", או במקומות (בעיקר בנוסח אשכנז בחו"ל) שלא אומרים זאת בקיץ - הרי שאם נזכר קודם חתימת הברכה, או לפני תחילת ברכת "אתה קדוש" - אומר במקום שנזכר, ואם אח"כ - חוזר לראש התפילה
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדמוה"ז סימן קיד סעיפים ו ז
מוריד הגשם תפילת שמונה עשרה טעות בתפילה תפילה
699