שאלה:
תשובה:
מאחר ואנו אומרים בכל מקרה "מוריד הטל", מן הסתם אמר כך, ואינו חוזר, שכן כך הדין אפילו אם בטוח שאמר "מוריד הטל" משום שיש כאן שבח לקב"ה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדמוה"ז סימן קיד סעיף י - לא הבאתי כאן את הדין למנהג שאין מזכירים מוריד הטל בקיץ (שם ו) - משום שמנהגנו, וכן בנוסח ספרד, ספרדים ואף אשכנז בארץ הקודש, מזכירים תמיד "מוריד הטל".
מוריד הטל טעות בתפילה תפילת שמונה עשרה תפילה
383