שאלה:
תשובה:
בשו״ע מובא שאין לדבר כלל בשירותים. אמנם יש מקלים בשירותים שלנו, שאינם מחוץ לעיר ואינם מטונפים, וכן לטעם שהוא משום צניעות - כאשר אינו מדבר עם מישהו שנמצא בחוץ פיזית, אלא לתוך טלפון - אך בכל אופן אין לעשות כן לכתחילה.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: שו"ע ושו"ע אדה"ז מהדו"ב ומהדו"ק סימן ג סעיף ב, הטעמים להקל - ראה פסקי תשובות שם.
בית הכיסא צניעות
788