שאלה:
תשובה:
מותר, ובפרט אם עברו הימים ש"חסכו" על ידי העבודה בשבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שו"ע אדה"ז או"ח סרמ"ד ס"ז, שו"ת אג"מ ח"ג סי' לה.
מעשה שבת נכרי
427