שאלה:
תשובה:
אכילה ביו"כ מותרת רק במקום חשש סכנה, וגם אז, אם ניתן ,רק ב'שיעורים'. מאחר ות"ל לא כל מקרה שבו נמצא הנגיף בגוף, מהווה חשש סכנה, בפרט כאשר אין תסמינים, או כאשר הם קלים, ובוודאי שהמצאות בבידוד כשלעצמה, אינה מורה ב"ה על מחלה או סכנה כלשהי, הרי שלא ניתן לתת הוראה כללית, ויש לשאול לגבי כל מקרה לגופו, אחרי קבלת חוו"ד רפואית.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: דיני חולה ביו"כ - שו"ע ושו"ע אדמוה"ז או"ח סימן תריח
יום כיפור תענית חולה קורונה אכילה בצום
454