שאלה:
תשובה:
יעשה 'עירוי ט' קבין' כולל במקלחת, כפי הסדר שהתפרסם (- דהיינו כ2-3 דקות במקלחת רצופה). ואף אם יכול בדוחק להשיג מקווה, מאחר וככל הנראה יהי' דוחק, צפיפות וקשיים אחרים, הרי שדי באחת הטבילות שתהי'ה במקווה, ואילו את המנהג לטבול ג' פעמים במשך היום, ישלים ע"י ט' קבין.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה הטעמים לטבילה בעיו"כ בכל הפוסקים, ובשו"ע אדמוה"ז בסימן תרו, סעיף י"א מבאר דלפי הטעם הא' משום קרי, מועיל אף בט' קבין, ובסעיף י"ב הטעם משום תשובה כגר - נראה שלא יועיל, אך עכ"פ יש לצאת י"ח לפי הטעם הא', וכן לתוספת טהרה י"ל דמועיל ט' קבין, ראה שקו"ט בזה בקונטרס 'חבל נחלתו' וש"נ.
קורונה ערב יום כיפור טבילה טבילה לגברים
349