שאלה:
תשובה:
לא. כאשר שמדובר בהתרת נדרים כללית בערב ראש השנה או עשי"ת. מאחר ובשבת מותר להתיר רק נדר לצורך השבת ואילו בהתרה זו, אין מתירים נדר מסוים שידוע למתיר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע ושו"ע אדמוה"ז או"ח סימן שמא.
התרת נדרים שבת
160