שאלה:
תשובה:
לא עושים על כבש, מאחר והוא ראוי לעלות קרבן על המזבח - שלא יראה כמקדיש קדשים בחוץ.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדמוה"ז תרה, סוף סעיף א.
כפרות ערב יום כיפור קורונה
223