שאלה:
תשובה:
מנהג עריכת כפרות על תרנגול, הוא מנהג חשוב מאד, בפרט עפ"י הקבלה ופנימיות התורה והנהגות רבותינו נשיאינו, חסידים ואנשי מעשה. לכן ככל שניתן לקיימו על תרנגולים, יש לקיימו. אמנם לרגל המצב המיוחד השנה, נדגיש כאן כמה עניינים: ניתן לערוך כפרות במהלך עשרת ימי תשובה - והשנה יש לנהוג כך לכתחילה ברגע שהדבר מתאפשר, הן בגלל החשש שההנחיות ישתנו, הן בגלל הצפיפות והדוחק שצפויים בערב יו"כ, המהווים סכנה לבריאות, והן משום שככל הנראה, לא יצליחו לטפל כדבעי בהכשרת העופות ורבים מהם יהיו טריפות רח"ל ו/או יושלכו לאשפה (טעם זה שייך בכל שנה, אך השנה במיוחד). אם לא ניתן שכל בני המשפחה יגיעו, יערוך אחד מהם כפרות גם עבור האחרים, ומספר התרנגולים/ ות יהיה כמספר בני הבית. אפשר למנות גם אדם אחר כשליח - הנקודה היא שישחטו תרנגול/ת עבור כל אחד מבני הבית / אלו ששלחו אותו. מנהג אחר המובא בפוסקים - כולל אדמוה"ז - הוא עריכת כפרות על דגים חיים. במקרה שגם זה לא אפשרי - יערכו על כסף, למרות שמנהג זה אינו מוזכר ברוב הפוסקים, כולל אדמוה"ז ורבותינו נשיאנו, אך כן נהגו רבים בדורות האחרונים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: נסמנו במכתבו של הרב מיכאל אבישיד - https://chabad.info/beis-medrash/619495/
קורונה כפרות ערב יום כיפור
287