שאלה:
תשובה:
אפשר לעשות התרת נדרים בפני שלשה. כמו"כ אם יוצא מהבידוד או שיוכל לעשות בפני שלשה לפחות (או עשרה) במהלך עשרת ימי תשובה - יעשה כן. אם אין אפשרות כזו - ניתן באמצעות הטלפון או המחשב - כאשר המתירים יושבים יחד באופן פיזי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: בעניין התרת נדרים ע"י שליח, וע"י כתב - ראה שקו"ט בראשונים, ראה טור ב"י ושו"ע ונו"כ - יו"ד סימן רכח סעיף ט"ז, ובפתחי תשובה מתיר ע"י כתב בשעת הדחק, ויש בטלפון אפילו צד להקל יותר, ובפרט בהתרת נדרים כזו, שבלאו הכי אינה לנדר שיודע, ומכל מקום כתבנו להתיר דווקא בשעת הדחק,. כשאין אפשרות אחרת. המנהג להתיר בעשי"ת מובא בכו"כ מהפוסקים והמלקטים, וכן נהגו חסידים ואנשי מעשה.
תפילת יחיד התרת נדרים ערב ראש השנה קורונה
410