שאלה:
תשובה:
בלילה הראשון הרימון הוא לסימן טוב, אך בלילה השני יש טעם הלכתי לאכילת פרי חדש - מצד הספק לגבי ברכת שהחיינו. ולכן טוב לשמור את הרימון ללילה השני כדי לצאת לכל הדעות בברכת שהחיינו. אמנם נכון בזמן הנותר עד החג להספיק לדאוג לפרי אחר עבור ברכת שהחיינו.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: ברמ"א סי' תקפ"ג ס"א מובא המנהג באכילת רימון, ובאוצר מנהגי חב"ד עמ' פ"ב, שכל הדברים הנאכלים לסימן טוב (ובכללם רימון) זה רק בלילה הראשון ולא בשני. ולעניין אכילת פרי חדש בלילה השני עבור שהחיינו, כפי המובא ספר המנהגים עמ' 56.
ראש השנה סעודת החג סימנים לשנה טובה
416