שאלה:
תשובה:
אדמו"ר הזקן כותב שאפשר לישב בדוחק מנהג זה, שאין זה נקרא משא ומתן לדבר מצווה כי אין פה חפץ ממשי הנקנה, ואומר שיותר טוב שכל אדם שאמר סכום גם אם לא זכה בסוף יתן לצדקה מה שאמר, וכך זה לא משא ומתן אלא התחייבויות לצדקה. בפועל פשט המנהג להקל בכך, וכן המנהג בבית חיינו שמוכרים את עליות כל השנה, בשבת בראשית, בנוכחות הרבי מלך המשיח.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"ו סט"ז
שבת דיבור בשבת
101