שאלה:
תשובה:
המקור אינו בדברי אדמוה"ז, אלא מובא בשם ר' הלל מפאריטש, בספר "נתיב החיים" ובספר המנהגים - חב"ד. הרבי הסביר בעת ניחום אבלים אצל רש"ג, שזה מיוסד על מאמר רז"ל "אין מוסרין רזי תורה אלא למי שלבו דואג בקרבו".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים חב"ד עמוד 77 וש"נ. רשימת דברים מכ"ה תשרי תש"ל - נדפסה בהוספות ל'שיחות קודש', המלך במסיבו, והתוועדויות בלה"ק.
אבילות מנהגי אבילות לימוד תורה
351